The Treasury of Lives

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་རྗེ་དོལ་པོ་པ་ཆོས་རྗེ་ཡབ་སྲས་བཅུ་བཞི འི་ཡ་གྱལ་ཡིན་ཞིང་། ཇོ་ནང་དགོན་གྱི་གདན་ས་ལན་གཉིས་སྟེ ་ཁྱོན་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་མཛད་མཁན་གྱི་ བླ་མ་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན། ཁོང་གིས་རྗེ་དོལ་པོ་པས་མཛད་པའི་ གཞུང་རྣམས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་དཔལ་དུ ས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་ དྲུག་གི་གནད་བསྟན་པའི་གཞུང་ལུ གས་སྔ་ཕྱི་རིམ་པར་བརྩམས། དེ་བཞིན་དུས་འཁོར་རྩ་བའི་རྒྱུད་ དང་། འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་གཉིས་ཀྱི ་མཆན་འགྲེལ་ཡང་མཛད། ཁོང་ནི་ཁོང་དང་ཕལ་ཆེར་དུས་མཉམ་ པའི་བླ་མ་བོ་དོང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་ རྒྱལ་དང་མཚན་གཅིག་པས་འཁྲུལ་ ཉེན་ཆེ།


Cyrus Stearns is a scholar based in Washington State, USA. He received his Ph.D. from the University of Washington in 1996.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Rgyal ba jo bzang dpal bzang po. 2004. Chos kyi rje kun mkhyen chen po yab sras bco lnga'i rnam thar nye bar bsdus pa ngo mtshar rab gsal. In Dpal ldan dus kyi ’khor lo jo nang pa’i lugs kyi bla ma brgyud pa’i rnam thar, Byang sems rgyal ba ye shes, ed, Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, 2004, pp. 143–209.

Ngag dbang blo gros grags pa. 1992. Dpal ldan jo nang pa’i chos ’byung rgyal ba’i chos tshul gsal byed zla ba’i sgron me Koko Nor: Krung go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang, 1992, pp. 37–38.

Taranatha. 1983. Dpal dus kyi ’khor lo’i chos bskor gyi byung khungs nyer mkho. In The Collected Works of Jo-nang rje-btsun Taranatha, vol. 2: pp. 1–43. Leh: Smanrtsis Shesrig Dpemdzod, pp. 36–39

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།