The Treasury of Lives

བན་སྒར་བ་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཁན་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་ཐོས་བསམ་བགྱིས་ཏེ། ཟབ་ཆོས་དག་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྤེལ་གནང་མཛད། མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་དང་པོ་དང་མི་ཉག་རྡོ་རྗེ་སེངྒེ་གཉིས་ཀར་ཡང་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་ཟབ་ཆོས་དག་ཁྲིད། ཁོང་གིས་ཟབ་ཆོས་སྐོར་ཞིག་ལ་འགྲེལ་བ་མཛད་པས་སྙན་གྲགས་ཆེ་ལ། འགྲེལ་བ་དེ་དག་ལས་ཁ་ཤས་ནི་དེང་སྐབས་ཀྱང་བཞུགས།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published November 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Si tu paN chen chos kyi 'byung gnas, and 'Be lo tshe dbang kun khab. 1972.Kun mkhyen 'jam dpal bzang po. In Sgrub brgyud karma kaM tshang brgyud pa rin po che'i rnam par thar pa rab byams nor bu zla ba chu shel gyi phreng ba. New Delhi: D. Gyeltsen & Kesang Legshay, vol. 1, pp. 527-530.TBRC W23435

A biography of Jampel Zangpo is listed in Sonam Dondrub's catalog of Tibetan biographies, no. 1399. See: Bsod nams don grub. 2000.Bod kyi lo rgyus dpe tho. Lhasa: Bod ljongs Mi dmangs Dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།