The Treasury of Lives

སྒྲུབ་ཁང་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་ལ་དྭགས་ནས་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་དྭགས་པོ་དགོན་ནས་ཐོས་བསམ་མཛད། དྲུང་པ་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན། ཁོང་ནི་སྐུ་ཚེ་གང་བོར་གནས་ངེས་མེད་འགྲིམ་པའི་རི་ཁྲོད་པ་ཞིག་ཏུ་ཚུལ་དུ་བཞུགས། སེ་ར་དབུ་རྩེ་དང་། ཕུར་ལྕོགས། ར་ཁ་བྲག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས། ཕུར་ལྕོགས་ངག་དབང་བྱམས་པ་ནི་ཁོའི་བུ་སློབ་གྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ང་གཉིས་པ་ཡིན།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Cabezón, José Ignacio. 2006.The Hermitages of Sera. Charlottesville: The Tibetan and Himalayan Digital Library, pp. 13-15;

Don rdor and bstan 'dzin chos grags.1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gig rags can mi sna.Lhasa:Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 682-684.

Grags pa 'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod.Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 426-427.

Ye shes rgyal mtshan. 198?.Rje sgrub khang pa dge legs rgya mtsho'i rnam thar. InLam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar,vol. 2, pp. 284-302. 'Bar khams: Rnga khul bod yig rtsom sgyur cus. Also published in 1990 in Lhasa by the Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 657-671.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།