The Treasury of Lives

Michael Burroughs is an independent scholar living in Santa Cruz, CA. He is the founder of the Jang Ter Cho Gar, the Northern Treasures Buddhist Society which is the official branch of Dorje Drak in the United States.

Published October 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Gu ru bkra shis. 1990.Gu bkra’i chos 'byung. Beijing: Krung go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 580-581.TBRC W20916.

'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. 2007.Kun mkhyen chos dbang rdo rje 'dzin pa. InGter ston brgya rtsa'i rnam thar, pp. 179-180. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.TBRC W1PD83972.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།