The Treasury of Lives

ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་བྱམས་པ་དགེ་ལེགས་རྒྱལ་མཚན་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། ཕྱིས་སུ་མགོ་ལོག་ཏུ་ར་རྒྱ་དགོན་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས་ཕྱག་བཏབ།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published October 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

A rig dge bshes byams pa 'od zer. 2004. A rig dge bshes chen mo'i rnam thar mdor bsdus. In Rab 'byams gzhung lugs kun gzigs a rig dge bshes chen mo yab sras kyi gsung 'bum legs bshad nor bu'i snying po, pp. 1-8. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993. Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 798-799. TBRC 19803.

Zhabkar Tsokdruk Rangdrol. 1991. The Life of Zhabkar, Autobiography of a Tibetan Yogi. Mattieu Ricard et al., translator. Albany: State University of New York Press, p. xxix.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།