The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published January 2013

Bibliography

Yong 'dzin blo bzang mkhas grub rgya mtsho. N.d.La mo tsa kan hu thog thu bla rabs kyi lo rgyus mdor bsdus. Mtsho byang: Mtsho byang bod rigs rang skyong khul mi rigs chos lugs las don cu’u dang mtsho byang bod rigs rang skyong khul gyi nang bstan mthun tshogs, p. 269.

'Jigs med rig pa'i blo gros. 1982.Mnyam med shAkya'i rgyal po 'das 'khrungs kyi lo tshigs gtor gyur pa'i bstan rtsis lo sum stong tsam gyi re'u mig gi rnam gzhag mthong tshad kun las btus pa. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, p. 273.TBRC W19804.

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Chos sde chen po dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung dkar g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs. Mondgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mzhod khang, vol. 1, pp. 620-622.TBRC W28810.

View this person’s associated Works & Texts on the Tibetan Buddhist Resource Center’s Website.