The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published October 2011

参考书目

Blo bzang byang chub bstan pa'i sgron me. N.d.Che shos sku phreng gsum pa blo bzang byang chub bstan pa'i sgron me'i rang rnam. Kumbum: Sku 'bum par ma.

Blo bzang chos grags and Bsod nams rtse mo. 1988-1989.Che shos blo bzang byang chub bstan pa'i sgron me. InRtsom yig gser gyi sbram bu, vol. 3, pp. 536-538. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang. TBRC W19680.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 963.

Grags pa 'byung gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 572-574

Gser tog blo bzang tshul khrum rgya mtsho. 1982.Sku 'bum byams pa gling gi gdan rabs don ldan tshang pa'i dbyangs snyan. Xining: Mtsho sngon mi rigs dbe sprun khang, pp. 164-166.

Mi nyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 763-769.

Mgon po dbang rgyal. 2000.Rgyal rabs lo tshigs shes bya mang 'dus mkhas pa'i spyi nor. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 433.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站