The Treasury of Lives

根登彭措是第一世嘉木样活佛的弟子,于1714至1721年担任第五十任甘丹赤巴。他在哲蚌果芒寺及下密院接受教育。他以杰出的密法修行者闻名,被认为曾将宗喀巴白银灵塔以神通转成黄金灵塔,并因此得到拉藏汗的奖赏。他的转世祖古便是贡唐喇嘛。


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published December 2010

参考书目

Bstan pa bstan 'dzin. 1992.'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang.Mundgod: Drepung Gomang Library, pp. 90-91.

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Chos sde chen pod pel ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung chos dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs.Lhasa: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 253-254.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 173-175.

Grags pa mkhas grub.1810.Khri thog lnga bcu pa khri chen bya bral ba dge 'dun phun tshogs kyi rnam tharinDga' ldan khri rabs rnam thar,pp. 71-82 (TBRC digital page number); pp. nga 1-6b (original text page number).

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994.Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02.Lhasa: Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, pp. 70.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站