The Treasury of Lives

གཞོན་ནུ་སེངྒེ་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཉམ་མེད་སེངྒེ་དགུ་ལས་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ཁུ་བོ་ནི་གཙང་པ་རྒྱ་རབས་པའི་བུ་སློབ་དང་། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྲོལ་འབྱེད་མཁན་མཉམ་མེད་སེངྒེ་དགུ་ལས་དང་པོ་གྱུར་པ་དར་མ་སེངྒེ་སངས་རྒྱས་དབོན་ཡིན། ཁོང་གིས་ར་ལུང་དགོན་དུ་ཁྲི་རབས་གསུམ་པའི་འགན་བཞེས། 


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published February 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dbon po shes rab 'byung gnas. 1976. Dam chos dgongs pa gcig pa'i yig cha. Thimphu: Kunsang Topgey, vol. 1, pp. 36 ff.

Nyi ma seng ge. 1975 (1771). Chos rje gzhon nu seng ge'i rnam thar. In Rwa lung dkar brgyud gser 'phreng. Pelampur: SNGP, vol 2, pp. 135-163.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, p. 671.

Sgrub sprul phrin las rgya mtsho. 2009. Gdams ngag bka' rgya can lnga yi bla ma brgyud pa'i rnam thar dad gsum chu gter 'phel byed ngo mtshar lza ba'i me long. Swayambhu: Shree Gautam Buddha Vihara, pp. 147-149.

Tucci, Giuseppe. 1956. To Lhasa and Beyond. Rome: Istituto Poligrafico della Stato, p. 61.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།