The Treasury of Lives

ཞང་གཡུ་བྲག་པ་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པའམ་མཚན་ཡོངས་གྲགས་བླ་མ་ཞང་ཞེས་ཞུ་བ་ཁོང་ནི། དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའི་མང་ངག་འཆད་ཚུལ་གྱི་འགྲོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསར་གཏོད་མཛད་པ་དང་། དབུས་གཙང་ཁུལ་གྱི་ས་ཁྱོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་ཐོག་སྲིད་དབང་བཟུང་སྐབས་དྲག་པོ་གནོད་འཚེའི་ལས་བརྩམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེང་སང་གླེང་གཞི་ཅན་གྱི་མི་སྣ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས། དེར་བརྟེན་ཁོང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་ཀའི་ཐད་ནས་གནད་འགག་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། ཁོང་གིས་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ལུགས་གསར་དུ་གཏོད། དེ་བཞིན་ལྷ་སའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གདན་ས་ཚལ་གུང་ཐང་ཕྱག་བཏབ།


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Gra bzhi mig dmar tshe ring. 2011. Tshal gung thang gtsug lag khang gi dkar chag skyid chu'i rang mdangs. Lhasa: Bod-ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

Davidson, Ronald. 2005. Tibetan Renaissance. New York: Columbia University Press, pp. 328-331.

Jackson, David. 1994. Enlightenment by a Single Means. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, pp. 58-66.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 711-5.

Martin, Dan. 2001. “Meditation is Action Taken: On Zhang Rinpoche, a Meditation-based Activist in Twelfth-century Tibet.” Lungta, vol. 14, Spring, pp. 45-56.

Sørensen, Per K., Guntram Hazod, and Tsering Gyalpo. 2007. Rulers on the Celestial Plain: Ecclesiastic and Secular Hegemony in Medieval Tibet, a Study of Tshal Gung-thang. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Yamamoto, Carl. 2012. Vision and Violence: Lama Zhang and the Politics of Charisma in Twelfth-Century central Tibet. Leiden: Brill.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།