The Treasury of Lives

ཟྭ་ར་བ་སྐལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སེངྒེ་ནི་རྗེ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་བུ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ ཡིན། ཟྭ་ར་བའམ། ཡང་ན་ཁོང་གི་སློབ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྨོ ན་ལམ་གང་རུང་ལ་གཡའ་བཟང་བཀའ་ བརྒྱུད་པའི་སྲོལ་འབྱེད་དུ་ངོས་ འཛིན་འོས་པར་བཤད། ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་༡༡༥༨ ལོར་ཟྭ་ར་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ།


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bsod nams rgya mtsho. N.d. Skal ldan ye shes seng+ge'i rnam thar. In Bka' brgyud chos 'byung nor bu'i phreng ba, vol. 1, pp. 99-100. TBRC W1KG4232.

Chos kyi 'byung gnas. 1990. Za ra ba skal ldan ye shes seng+ge. In Gsung 'bum/_chos kyi 'byung gnas, vol. 11, p. 98. Sansal, Dist. Kangra, H.P.: Palpung Sungrab Nyamso Khang. TBRC W26630.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 652-3.

Grags pa 'byung gnas. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1536-7.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།