The Treasury of Lives

ཡེ་ཤེས་དབྱངས་ནི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཉེར་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་གཏེར་ཆོས་སྐོར་ཞིག་གི་ཡི་གེ་པའི་གྲས་ཡིན་ལ། གཏེར་ཆོས་སྐོར་ཞིག་ནི་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་གཏེར་དུ་སྦས་པར་གྲགས། ཁྱིམ་པ་ཞིག་གིས་ཁོང་ཉིད་ནམ་མཁར་འཕུར་ཐུབ་པར་བཤད་འདུག


Arthur Mandelbaum was a Buddhist practitioner and translator.

Published August 2007

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Tarthang Tulku. 1975. Bringing the Teachings Alive. Cazadero, CA: Dharma Publishing.

’Jam mgon kong sprul blo gros mtha’ yas. 2007. Gter ston brgya rtsa. In Rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen (v.1 p. 403).

Gu ru bkra shis. 1990. Gu bkra’i chos ’byung. Beijing: Krung go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 172.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།