The Treasury of Lives

དབོན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ནི་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་བསྡུ་མཛད་མཁན་དང་དེའི་འགྲེལ་བ་མཛད་མཁན་ཡིན། དམ་ཆོས་དགོངས་གཅིག་ཅེས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོས་མཛད་པའི་ནང་བསྟན་གྱི་ལྟ་བའི་སྐོར་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་ལ། དེང་གི་དུས་སུའང་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསླབ་པའི་གནས་གཙོ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། ཁོང་གིས་དམ་ཆོས་དགོངས་གཅིག་གི་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་བསྡུ་དང་ཁོང་གི་བླ་མ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པའི་རྣམ་ཐར་མཛད་པས་སྙན་གྲགས་ཆེ། 


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Kun dga' rin chen. 2003.Dbon rin po che shes rab 'byung gnas kyi rnam thar dad pa'i rgyan. InGsung 'bum / kun dga' rin chen, vol. 1, pp. 165-177. Delhi: Drigung Kargyu Publications.TBRC W23892.

Rin chen phun tshogs. N.d.Spyan snga 'bri gung gling pa'i rnam thar snyan pa'i 'brug sgra. No publishing information available: TBRC W1KG2827.

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 468, 604-7.

Sobisch, Jan-Ulrich. 2002.Three-Vow Theories in Tibetan Buddhism. Wiesbaden: Verlag, pp. 335-339.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།