The Treasury of Lives

Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published June 2016

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Byams pa phrin las. 2000. Gangs ljongs gso rig bstan pa'i nyin byed rim byon gyi rnam thar phyogs bsgrigs. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 133-135. TBRC W17722.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།