The Treasury of Lives

རྗེ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ཐུགས་སྲས་སུ་བགྲངས་པ་རྒྱལ་བ་སྟག་ལུང་ཐང་པ་ནི་སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་༡༡༨༠ ལོར་སྟག་ལུང་ཐང་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ།


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 610-21.

Russell, Jeremy. 1986. “A Brief History of the Taglung Kagyu.”Chöyang (Chos dbyangs). vol. 1, no. 1, pp. 120-127.

de Rossi Filibeck, Elena. 1994. “A Manuscript on the Stag lung pa Genealogy.” InTibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Fagernes 1992. Per Kvaerne, ed. Oslo: The Institute for Comparative Research in Human Culture, pp. 237-240.

Tshe dbang rgyal. 1994.Lho rong chos 'byung. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, pp. 453-92.

Stag lung ngag dbang rnam rgyal. 1992 (1609).Stag lung chos 'byung. Lhasa: bod ljong bod yig dpe rnying dpe skrun khang, pp. 195-229.

Ngag dbang rnam rgyal. 1979 (1597).Bkra shis dpal gyi rnam thar. Tezu: Ngawang Sonam.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།