The Treasury of Lives

Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published October 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1999. Bla brang dgon pa'i lo rgyus mdor bsdus, pp. 111-112. TBRC W20304.

'Brug thar. 2002. Mdo smad byang shar gyi bod kyi 'tsho ba shog pa'i lo rgyus dang rig gnas bcas par dpyad pa. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 455. TBRC W23670.

Dbal mang paN+Di.1987. Bla brang bkra shis 'khyil gyi gdan rabs lha'i rnga chen. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 422-433.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1823-1825. TBRC W19801.

Sonam Dorje
October 2012

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།