The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published January 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mu po, 2002. Bdag chen sangs rgyas bstan 'dzin. In Gsung ngag rin po che lam 'bras bla ma brgyud pa'i rnam thar kun 'dus me long, vol. 1, pp. 157-159. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W23724.

Tsering Namgyal
January 2014

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།