The Treasury of Lives

རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་ནི་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན། འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་དེར་ཡོད་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དཔོན་གནང་། དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བཅུ་བཞི་པར་མངའ་གསོལ། ཁོང་གིས་བསྟན་རྩིས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་པའི་བསྟན་རྩིས་རེའུ་མིག་ཅིག་ལྗགས་རྩོམ་གནང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་ཀྱང་ལེགས་པར་བཞེངས། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1994.Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus. Lhasa: Grong khyer lha sa'i khul, p. 61.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 565.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698).Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 81.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།