The Treasury of Lives

པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ནི་གཏེར་སྟོན་ཞིག་ཡིན་ལ། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གཏེར་ལས་འདོན་པར་མཛད། ཁོང་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྲས་མོ་པདྨ་རྩལ་ཏེ། བཤད་རྒྱུན་དུ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་སྐུ་གཤེགས་པ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་སླར་གསོས་ཏེ། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་བསྩལ་བ་དེའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པར་བཤད།


Ron Garry has a Ph.D. in Indo-Tibetan Buddhism and an M.A. in integral psychotherapy.

Published August 2007

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bradburn, Leslie, ed. 1995.Masters of the Nyingma Lineage. Cazadero: Dharma Publications, 1995, p. 160.

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004.Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo. Beijing: China Tibetan Publishing House, pp. 245-248.

Nyoshul Khenpo. 2005.A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication.

Karma mi 'gyur dbang rgyal. 1978.Gter bton brgya rtsa'i mtshan sdom gsol 'debs chos rgyal bkra shis stobs rgyal gyi mdzad pa'i 'grel pa lo rgyus gter bton chos 'byung. Darjeeling: Taklung Tsetrul Rinpoche Pema Wangyal, Orgyen Kunsang Chokhor Ling, p. 85.4.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།