The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published January 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Jackson, David. 1989. "Sources on the Chronology and Succession of the Abbots of Ngor E-wam-chos-ldan."Berliner Indologische Studien, vol. 4/5, pp 49-93.

Mu po. 2002. "'Jam mgon dpal mchog rgyal mtshan." InGsung ngag rin po che lam 'bras bla ma brgyud pa'i rnam thar kun 'dus me long, pp. 129-131. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W23724.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།