The Treasury of Lives

རྔོག་ཇོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་རབ་ནི་ཀྱཻ་རྡོར་རྔོག་ལུགས་ བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་ནང་ནས་གཙོ་ཆེ ་བ་ཞིག་ཡིན། བརྒྱུད་པ་འདི་ནི་ཁོང་གི་ཡབ་ཆེན་ མཚན་སྙན་ཆེ་བ་རྔོག་མདོ་སྡེ་ལས་ནོད་པར་བཤད།


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, p. 409.

Tshe dbang rgyal. 1994. Lho rong chos 'byung. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, p. 55 ff.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།