The Treasury of Lives

ངོ་རྗེ་རས་པ་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་ནི་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་དང་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་རིན་ཆེན་དཔལ་གཉིས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ཐེག་ཆེན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་དང་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་སྐོར་གྱི་གསུང་རྩོམ་གྲགས་ཆེན་འགའ་ཕྱག་རྩོམ་གནང་ཡོད།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published December 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mkhas btsun bzang po. 1973-1990. Bal bu gong pa. In Rgya bod mkhas grub rim byon gyi rnam thar phyogs bsgrigs, vol. 9, pp. 433-434. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives. TBRC W1KG10294.

Anon. Dge ba'i bshes gnyen bal bu gongs pa'i rnam par thar pa don bsdus ma / bla ma brgyud rim dang bcas pa. In Bstan snying yig cha, pp. 21-23. Bir: D. Tsondu Senghe. TBRC W1KG4479.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 603-604.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།