The Treasury of Lives

Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published April 2023

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo gter dbang po. 2015. Shrī e waṃ pa'i gdan rabs nor bu'i phreng ba'i zhal skong bdud rtsi'i thigs phreng. In Bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs, vol. 10, pp. 417–473. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 466-468. See also Lam 'bras tshogs bshad, vol. 4, pp. 644–646.

Heimbel, Jörg. 2017. Vajradhara in Human Form: The Life and Times of Ngor chen Kun dga' bzang po. Kathmandu: Lumbini International Research Institute.

Jackson, David. 2020. Lama of Lamas: The Life of the Vajra-Master Chogye Trichen Rinpoche. Kathmandu: Vajra Books.

Mkhan po 'jam blo, editor. 2016. Rtsom pa poʼi rnam thar. Dpal sa skya baʼi chos sde nā lendraʼi gdan rabs rim byon gyi gsung ʼbum, vol. 2, pp. 10–14. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang. BDRC MW3CN3418

Mu po. 2002. Ngag dbang mkhyen rab ʼjam dpal snying po. In Lam ʼbras bla ma brgyud paʼi rnam thar, pp. 227–229. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. BDRC MW23724.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།