The Treasury of Lives

ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ནི་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དཔོན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བཅུ་དགུ་པར་མངའ་གསོལ་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༥༤༨ ནས་༡༥༥༢ བར་ཁྲི་པ་མཛད། སྐབས་དེར་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་དངུལ་གདུང་ཆེན་མོར་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱ་ཕིབས་ཤིག་གསར་དུ་བཞེངས།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod.Kan su’u mi rigs dpe skrun khang, p. 783.

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom ’bri au yon lhan khang. 1964.Dga’ ldan dgon pa dang brag yer pa’i lo rgyus, grong khyer lha sa’i lo rgyus rig gnas deb 02.Bod ljongs shin hwa par ’debs bzo grwa khang, p. 62.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698).Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 83.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།