The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published October 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mu bo. 2002. "Mkhan chen nam mkha' rin chen." InGsung ngag rin po che lam 'bras bla ma brgyud pa'i rnam thar kun 'dus me long, pp. 121-122. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W23724.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།