The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published October 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mu bo. 2002. "Mkhan chen nam mkha' rin chen." In Gsung ngag rin po che lam 'bras bla ma brgyud pa'i rnam thar kun 'dus me long, pp. 121-122. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W23724.

Tsering Namgyal
October 2012

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།