The Treasury of Lives

Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published December 2009

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Jam dbyangs chos kyi grags pa. 1985. Ras chung snyan rgyud gsar ma. Tashijong: Khampa Gar Sungrab Nyamso Gyunphel Parkhang, pp. 65.4 ff.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, p. 672.

Shes rab bzang po. 1975 (1432). Nam mkha’ dpal bzang gi rnam thar. In: Rwa lun dkar brgyud gser ’phreng. Vol 3, pp. 99-106. Pelampur: Sungrab NyamsoGyunphel Pharkang, Tibetan Craft Community.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།