The Treasury of Lives

བློ་བཟང་གྲགས་པ་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༥༠༠ ནས་༡༥༡༡ བར་ཁྲི་པ་མཛད། བོད་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་བློ་གྲོས་དང་། བ་སོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བླ་མ་མང་པོའི་དྲུང་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་། རྗེས་སུ་ས་ཁུལ་དེ་དག་ཏུ་གཞུང་ལུགས་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་འཆད། དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་གནང་བའི་དུས་སུ་ཁོང་ནས་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ་བརྙན་གསར་བཞེངས་མཛད།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 884-885.

Don rdor and bstan 'dzin chos grags. Gangs ljongs lo rgyus thog gig rags can mi sna, bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 537.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698). Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 79-80.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།