The Treasury of Lives

བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ནི་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གདན་རབས་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༦༤༡ ལོ་ནས ༡༦༧༠ བར་གདན་ས་བསྐྱངས།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published March 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Jigs med theg mchog. 1988.Rong bo dgon chen gyi gdan rabs. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 192-193.TBRC W27315.

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982.Mdo smad chos 'byung.Lanzhou: Kan su'u mi rigs dbe skrun khang, p. 311.TBRC W28064.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 408-409.TBRC W19801.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།