The Treasury of Lives

བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ནི་ཕ་རིན་པོ་ཆེའི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ཕུ་ལུང་དགོན་གྱི་གདན་རབས་གཉིས་པ་འགན་བཞེས་པ་ཡིན།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published November 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog rgya mtsho. 2004.Chos rje 'jig rten mgon po'i slob ma. In'Bri gung chos 'byung, pp. 311-343. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W27020.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།