The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published January 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bkra lhun dgon lo rgyus rtsom 'bri tshogs chung. 2003. Skyo ston smon lam tshul khrims kyi rnam thar mdor bsdus. In Snar thang chos sde'i lo rgyus, p. 33. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang. TBRC W1CZ2413.

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Mkhan po smon lam tshul khrims. In Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp. 134-136. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang. TBRC W27401.

Snar thang pa nyi ma rgyal mtshan. N.d. Skyo ston smon lam tshul khrims kyi rnam thar. In Snar thang gser phreng. TBRC W2CZ7888.

van der Kuijp, Leonard. 2003. "ATreatiseon Buddhist Epistemology and Logic Attributed to Klong chen rab 'byams pa (1308–1364) and Its Place in Indo-Tibetan Intellectual History." Journal of Indian Philosophy, vol. 31, pp. 381-437.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།