The Treasury of Lives

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ནི་རྟེན་སྐྱ་བོ་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་དུས་སྐབས་སུ་འབྲུག་རྗེ་མཁན་པོ་མང་པོས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་མྱོང་།


Karma Rigzin is a researcher at the Institute of Language and Culture Studies.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bla ma gsang sngags. 1983.Bstan 'dzin chos rgyal gyi sras zhabs sprul 'jigs med nor bu'i skor. In'Brug gi smyos rabs gsal ba'i me long, pp. 352-354. Thimphu: Maṇi Dorji.

Dge 'dun rin chen. 1976.Lho 'brug chos 'byung. Thimphu: Gges don zung 'jug grub pa'i dga' tshal.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།