The Treasury of Lives

མཁས་གྲུབ་འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ༼༡༧༥༠༡༨༢༥༽ནི་འབྲུག་ཡུལ་ཀྱི་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྐུ་ན་ཕྲ་དུས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད་ཅིང་། ཕྱིས་སུ་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་སློབ་མར་གྱུར་ཏེ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་སྤེལ་མཁན་གྱི་མི་སྣ་གཙོ་ཤོས་ཡིན། ཁོང་གིས་གདུང་བསམ་ཡོངས་ལ་དགོན་ཕྱག་བཏབ།


Dorje Penjore is Chief Researcher at The Centre for Bhutan Studies.  

Published June 2021

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Amy Holmes. 2007. “The Making of a Bhutanese Buddha: Preliminary Remarks on the Biography of Tenzin Gyatso, a Bhutanese Scholar-Yogi” inJournal of Bhutan Studies, vol. 16, pp.1-37.

Bibhuti Baruah. 2000.Buddhist sects and sectarianism. New Delhi: Sarup& Sons.

Bla ma bsod rnam bzang po.2003."Gdungs bsam yongs la rib bo dpal 'bar dar rgyas chos gling rji star phyag tshul bla ma rnams kyi mgo rin."Journal of Bhutan Studies, vol. 8, pp.5-8

Gyatso, Janet. 1999.Apparitions of the Self. Princeton: Princeton University Press, p. 310.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།