The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published January 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mu po. 2002.'Jam dbyangs nam mkha' dpal bzang. InLam 'dras bla ma brgyud pa' rnam thar, vol. 1, pp. 147-149. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W23724.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།