The Treasury of Lives

ཞིག་པོ་ཀུན་དགའ་ནི་བོན་རྫོགས་ཆེན་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་རིག་པ་གཅེར་མཐོང་གི་ཆོས་སྐོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་རབས་བཞི་པ་ཡིན།


དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Namkhai Norbu. 2012. The Lamp that Enlightens Narrow Minds: The Life and Times of a Realized Tibetan Master, Khyentse Chokyi Wangchug. Berkeley: North Atlantic Books.