The Treasury of Lives

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནི་ཁམས་དཔལ་ཡུལ་དགོན་ཆེན་གྱི་མཁན་རབས་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། འཇུ་མི་ཕམ་དང་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་སོགས་ལས་ཐོས་བསམ་མཛད།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published November 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mu po. 2004.Mkhan rabs lnga pa / mkhan rgan rdo rje 'chang 'jam dpal rdo rje. InDpal yul rnam rgyal byang chub chos gling, vol. 1, pp. 331-333. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.W27022.

Tsering Lama Jampel Zangpo. 1988.A Garland of Immortal Wish-fulfilling Trees. Ithaca: Snow Lion, p. 143.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།