The Treasury of Lives

འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྗེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོའི་གྲས་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་འདུལ་བའི་སྐོར་གྱི་གསུང་རྩོམ་ནི་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་ཞིང་། དེ་ལས་ཁ་ཤས་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡེའི་འཆད་ཉན་གྱི་ཡིག་ཆར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།


Gene Smith (1936-2010), one of the world's greatest scholars of Tibet, was the Founder of the Tibetan Buddhist Resource Center.

Published February 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1984-1997. 'Dul 'dzin grags pa rgyal mtshan gyi lo rgyus nyung bsdus/?bod rgya shan sbyar/ mi rigs dpe mdzod khang /?. In Mi rigs dpe mdzod khang gi dpe tho las gsung 'bum skor gyi dkar chag shes bya'i gter mdzod, vol. 2, pp. 460-461. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang.TBRC W19837.

Anon. 2005. 'Dul 'dzin grags pa rgyal mtshan du skyes pa'i rabs kyi le'u. In Zla ba rgyal mtshan sku phreng rim byon gyi rnam thar. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 50-53.TBRC W2CZ7868.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 886-887.

Mi nyag mgon po, et. al. 1996-2000. 'Dul 'dzin grags pa rgyal mtshan gyi rnam thar mdor bsdus (1374-1434). In Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, vol. 1, pp. 177-179. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.TBRC W25268.

Tshe mchog gling yongs ’dzin ye shes rgyal mtshan. 1970 (1787).Byang chub lam gyi rim pa’i bla ma brgyud pa’i rnam par thar pa rgyal mtshan mdzes pa’i rgyan mchog phul byung nor bu’i phreng ba. New Delhi: Ngawang Gelek Demo. Vol 1, pp. 822 ff.

Ye shes rgyal mtshan. 198?'Dul 'dzin grags pa rgyal mtshan gyi rnam thar. In Lam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar, vol. 1, pp. 541-546. 'Bar khams: Rnga khul bod yig rtsom sgyur cus.TBRC W2DB4613.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།