The Treasury of Lives

གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ནི་བོད་དུ་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་གསུམ་པར་བགྲངས། གཏེར་ཆོས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་གཏེར་ནས་བཏོན། གཏེར་ཆོས་ཕལ་ཆེ་བ་འབྲུག་ཡུལ་བུམ་ཐང་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་སྦས་ཡུལ་ཁག་ནས་གདན་དྲངས་པས་ཁོང་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གི་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གི་གཏེར་བཞེས་པའི་མཛད་ཆེན་རྣམས་དུས་ད་ལྟའང་འབྲུག་ཡུལ་གི་ལོ་རེའི་དུས་ཆེན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་མུས་སུ་མཆིས། གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་རང་ཉིད་སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་ཞལ་བཞེས་ཡོད་ལ། ཁོང་ནས་བན་བོན་གཉིས་ཀའི་རྫོགས་ཆེན་གཏེར་མ་ཁག་ཅིག་གཏེར་ནས་བཏོན་ཏེ་གདམས་ཁྲིད་འཆད་ཉན་ལ་གསར་གཏོད་ཀྱང་མཛད་ཡོད།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published December 2009

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Samten Karmay. 2000. “Dorje Lingpa and His Rediscovery of the ‘Gold Needle’ in Bhutan.” Bhutan Studies Journal, Volume 2 No. 2: .

Bradburn, Leslie, ed. 1995. Masters of the Nyingma Lineage. Cazadero: Dharma Publications, 1995.

Dudjom Rinpoche. 2002. The Nyingma School of Tibetan Buddhism. Translated by Gyurme Dorje and Matthew Kapstein. Boston: Wisdom.

Karmay Samten. 1998. The Great Perfection. Leiden: Brill, 216 ff.

’Jam mgon kong sprul blo gros mtha’ yas. 1976. Gter ston brgya rtsa. In Rin chen gter mdzod chen mo Paro: Ngodrup and Sherab Drimay, p. 79B.2. ff.

Karma mi ‘gyur dbang rgyal. 1978. Gter bton brgya rtsa'i mtshan sdom gsol 'debs chos rgyal bkra shis stobs rgyal gyi mdzad pa'i 'grel pa lo rgyus gter bton chos 'byung. Darjeeling: Taklung Tsetrul Rinpoche Pema Wangyal, Orgyen Kunsang Chokhor Ling, p. 127.4 ff.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།