The Treasury of Lives

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ནི་འབྲི་གུང་གདན་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༣༩༥ ལོ་ནས ༡༤༢༧ ལོའི་བར་གདན་ས་བསྐྱངས། ཁོང་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་སྔོན་དུ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པ་དེ་ཕྱིས་སུ་འབྲི་གུང་དགོན་གྱི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ།


Published May 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

A mgon rin po che. 2004.Don grub rgyal po'i rnam thar bdud tsi'i bum bzang. In'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, vol. 53, pp. 151-162. Lhasa.TBRC W00JW501203.

Bstan 'dzin pad+ma'i rgyal mtshan. 1989.'Bri gung gdan rabs gser 'phreng. Lhasa: Bod ljong bod yig dpe rnying dpe skrun khang, pp.139-144.TBRC: W1KG6255.

Dge slong dkon mchog rgyal mtshan. 2013.Bod kyi chos brgyud khag gi ngo sprod dang bka' brgyud 'bri gung pa' gdan rabs snying bsdus. Dehradun: Bka brgyud nang bstan mtho slob khang nas par du bskrun, pp. 32-33.

Dkon mchog rgya mtsho. 2004.Gdan rabs 12 chos rje don grub rgyal po (b. 1369). In'Bri gung chos 'byung, pp. 392-397. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W27020.

Kun dga' rin chen. 2003.Rin chen don grub rgyal po'i rnam thar bdud rtsi'i bum bzang. InGsung 'bum kun dga' rin chen, vol. 1, pp. 272-291. Delhi: Drigung Kargyu Publications.TBRC W23892.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།