The Treasury of Lives

无垢友是一位印度大圆满法的大师。在赤松德赞执政的8世纪晚期,他不仅翻译、撰写了一些宁玛派最主要的密乘经典,同时也埋下了一些伏藏。历史上,关于他的生平与法教的细节少有确证。他的出生日期、在印度的出生地、父母亲的姓名以及到访西藏的时间等细节尚存争议。根据一些近代宁玛派的教法史,无垢友出生于印度;在游抵中国并师从释迦室利之前,他已经精于研习经藏。他在中国接受了心髓教法并获得证悟,随后回到印度。彼时,他才以超过一百岁的高龄来到西藏。他在西藏教授、翻译了一系列密乘经典并且埋下了一些心髓伏藏。后来回到中国并且成就虹化身。


Joel Gruber is teaching professor at the University of San Diego.

Published March 2012

参考书目

Dodrupchen Rinpoche. 1967. The Biography of the Mahāpaṇḍita Vimalamitra. Calcutta, India: Sarat Press.

Dudjom Rinpoche. 2002. The Nyingma School of Tibetan Buddhism. Gyurme Dorje and Matthew Kapstein, trans. Boston: Wisdom.

Faber, Flemming. 1989. “Vimalamitra—One or Two?” In Studies in Central and East Asian Religions 2, pp. 19-26.

Germano, David. 2002. “The Seven Descents and the Early History of Rnying ma Transmissions.” In The Many Canons of Tibetan Buddhism, Helmut Eimer and David Germano, eds. Leiden: Brill, pp. 225-264.

Nyang ral nyi ma 'od zer. 1988. Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud (nyang chos ‘gyung). In Gangs can rig mdzod, vol. 5. Lhasa, Tibet: Bod ljongs mi dmangs dpa skrun khang.

Nyang ral nyi ma 'od zer. 1989. Bka' thang zangs gling ma. Khreng tu'u: si khron mi rigs dpe skrun khang, pp. 29 – 264.

Nyoshul Khenpo. 2005. A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication.

Rdzogs pa chen po snying thig gi lo rgyus chen mo. In Bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog), vol 34. Chengdu, China: pp 505-660.

Rgyal sras thugs mchog rtsal. 1991. Chos ‘byung rin po che’i gter mdzod bstan pa gsal bar byed pa’i nyi ‘od (klong chen chos ‘byung). In Gangs can rig mdzod, vol. 17. Lhasa, Tibet: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

Valby, Jim. 2002. The Great History of Garab Dorje, Manjushrimitra, Śrī Siṃha, Jnanasutra and Vimalamitra. Italy: Shang Shung Edizioni.

Joel Gruber
March 2012

有关该人物的著作可参阅TBRC网站