The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published January 2014

参考书目

Bkras lhun dgon lo rgyus rtsom 'bri tshogs chung. 2003.Mkhan chen nyi ma rgyal mtshan gyi rnam thar mdor bsdus. InSnar thang chos sde'i lo rgyus, p. 35. Lhasa: Bod ljongs ni dmangs dpe skrun khang.TBRC W1CZ2413.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站