The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published December 2013

参考书目

Bkras lhun dgon lo rgyus rtsom 'bri tshogs chung. 1983. Mnga' bdag chos rje kyi bla ma'i rnam thar mdor bsdus. In Dpal snar thang chos sde’i lo rgyus mdor bstus, pp. 29-30. Lhasa: Bod ljongs ni dmangs dpe skrun khang. TBRC W1CZ2413.

Nam mkha' grags pa, Smon lam tshul khrims, Snar thang pa nyi ma rgyal mtshan. N.d. Gnas lnga mkhyen pa'i rnam thar. In Snar thang gser phreng. TBRC W2CZ7888.

Tsering Namgyal
December 2013

有关该人物的著作可参阅TBRC网站