The Treasury of Lives

སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ནི་རོ་སྐམ་དགོན་གྱི་གདན་རབས་གཉིས་པ་ཡིན།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published December 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog rgya mtsho. 2004. Chos rje 'jig rten mgon po'i slob ma. In 'Bri gung chos 'byung, pp. 311-343. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 340. TBRC W27020.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1740. TBRC W19801.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།