The Treasury of Lives

ཀིརྟི་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༨༧༤ ལོར་རྔ་ཡུལ་ཀིརྟི་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཁན་གྱི་བླ་མ་ཡིན། ཁོང་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་གསན་བསམ་སློབ་གཉེར་མཛད། 


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published October 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1988-1989. Kirti blo bzang 'phrin las bstan pa rgya mtsho. In Rtsom yig gser gyi sbram bu, vol. 3, p. 1922. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982. Mdo smad chos 'byung. Lanzhou: Kan-su'u mi dmangs dpe skrun khang, p. 720.

Dge 'dun bstan 'dzin rgya mtsho and 'Jam dbyangs thub bstan rgya mtsho. 2007. Kirti blo bzang 'phrin las bstan pa rgya mtsho'i rnam par thar ba ngo mtshar rtsibs stong bkra ba'i gser gyi 'khor lo thub bstan mdzes rgyan. In Rong chen ljags nag pa ki rti sku 'phreng rim byon gyi rnam thar phyogs bsgrigs, vol. 2, pp. 1-331. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang. TBRC W2DB5974.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993. Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 939.

Grags pa 'byung gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 39-40.

Mi nyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 751-752.

Ngag dbang sbyin pa. 2007. Blo bzang 'phrin las tshang gi mdzad rnam rags bsdus. In mdzod dge gling dkar stod kyi bzhag sdom pa'i lo rgyus, vol. 1, pp. 300-307. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W00KG08448.

Skal bzang thub bstan dbang phyug. 2007. Rje btsun blo bzang 'phrin las dpal bzang po'i gsang rnam dpag bsam ljon shing. In Rong chen ljags nag pa ki rti sku 'phreng rim byon gyi rnam thar phyogs bsgrigs, vol. 2, f. 665 ff. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang. TBRC W2DB5974.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།