The Treasury of Lives

སེར་དྲིས་མ་ཎི་པཎྜི་ཏ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ལ་སློབ་ཁྲིད་གནང་མྱོང་ལ། དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་གནང་པའི་སློབ་དཔོན་གྲས་ཀྱང་ཡིན། 


Nicole Willock (Ph.D. Indiana University Bloomington, Tibetan Studies and Religious Studies, 2011) is an assistant professor of Asian Religions at Old Dominion University in Norfolk, Virginia, where she teaches World Religions, Buddhism, and Religions of China and Tibet.

Published April 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Tshe tan zhabs drung. 1987. Mnyam med shākya'i dbang bo'i rjes zhugs pa 'jigs med rigs pa'i blo gros rang gi byung ba brjod pa bden gtam rna ba'i bdud rtsi. In Mkhas dbang tshe tan zhabs drung 'jigs med rigs pa'i blo gros kyi gsung rtsom, vol. 1, pp. 499-801. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 747-748.

Nicole Willock
April 2012

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།