The Treasury of Lives

ལྡོང་སྒོམ་ཞིག་པོ་ནི་བོན་རྫོགས་ཆེན་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་རིག་པ་གཅེར་མཐོང་གི་ཆོས་སྐོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལྔ་པ་ཡིན།


Jean Luc Achard is a researcher at the National Center for Scientific Research (CNRS) in Paris and editor of the Revue d'Etudes Tibétaines.

Published July 2020

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Achard, Jean-Luc. 1998. “Bon zhig khyung nag and theRig pa gcer mthongtradition of rDzogs chen”,The Tibet Journal, vol. XXIII, no. 4, pp. 28-57.

Bon zhig khyung nag (1103-1183). 1972.Snyan rgyud rin po che rig pa gcer mthong gi gzhung. Delhi: Tibetan Bonpo Monastic Center.

Dpal ldan tshul khrims. 1988.G.yung drung bon gyi bstan 'byung phyogs btus. Beijing: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།